Revizijske Komisije V Praksi

Yuri je bil v preteklosti član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije družbe Deloitte Central Europe, član globalnega svetovalnega sveta Deloitta, podpredsednik Slovenskega inštituta za revizijo in predsednik Beloruskega združenja računovodij in revizorjev. V diplomskem projektu bom prikazal, v kolikšni meri se upoštevajo Priporočila za revizijske komisije in kakšen vpliv ima upoštevanje Priporočil na uspešnost podjetja. pripravo revizijske strategije (v nadaljnjem besedilu: strategija) v skladu s členom 127(4) uredbe o skupnih določbah. Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Vsak član nadzornega sveta oziroma revizijske komisije ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih. Revizijske komisije so dobile nove zakonske pristojnosti, posledično so bila prenovljena Priporočila za revizijske komisije. Na seminarju se bo med drugim odgovorilo na vprašanja: - Kaj pomeni uveljavitev novele ZJN-3A v praksi?. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko države članice odločijo, da subjektom javnega interesa dovolijo biti brez revizijske komisije, če imajo organ ali organe, ki opravljajo enake naloge kot revizijska komisija ter so bili ustanovljeni in delujejo v skladu z določbami, veljavnimi v državi članici, v kateri je subjekt, ki ga je treba. V primeru, da se ugotovi razlika med njunima ocenama, se na seji strokovne komisije predstavijo argumenti ocenjevalcev za podajo ocene o merilu, pri katerem prihaja do razhajanj v oceni, na osnovi katerih nato člani strokovne komisije podajo končno. , Ljubljana bo dne 16. Župan je imenoval komisijo, ki bo pregledala vse dokumente in postopke za prostorske načrte. upoštevali prakso Državne revizijske komisije, ki v tem trenutku še vedno bistveno vpliva na (ne)uspešnost uspeha revizijskih zahtevkov. Pogledali bomo, kaj je v praksi prinesla novela ZJN-3A, poskušali bomo najti rešitev za preverjanje nekaznovanosti ponudnikov ter pogledali, katere prakse Državne revizijske komisije so pomembne za ponudnike in naročnike, saj predstavljajo novo oziroma drugačno interpretacijo posameznih določb ZJN-3. Uporaba ZJN-3 v praksi Sreda, 7. Po njegovih besedah se ob nastopu funkcije ni zavedal, da je "dandanes. Predsednik revizijske komisije s pomisleki glede predlaganih sprememb v postopkih pravnega varstva 02. Enotirni sistem upravljanja V svetu prevladuje enotirni sistem upravljanja, ki ga ima večina držav, primer sta ZDA in Velika Britanija. v Sloveniji, na zadnje v Zavarovalnici Triglav, d. december 2016, s pričetkom ob 9. STA novice / Predsednik revizijske komisije s pomisleki glede predlaganih sprememb v postopkih pravnega varstva sreda, 2. Državne revizijske komisije Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec (Uradni list RS, št. V letu 2017 je v okviru nadzornega sveta delovala tričlanska revizijska komisija, z nastopom mandata upravnega odbora od 1. ), • pričakovane spremembe prakse Državne revizijske komisije zaradi spremenjenih določil zakonodaje,. Občina Trbovlje je prejela sklep državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, s katerim je le-ta odločila, da se zahtevek neizbranega ponudnika za revizijo zavrne kot neutemeljen, prav tako zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov v zvezi z revizijo, kar pomeni, da je Občina Trbovlje ravnala pravilno. Poudariti velja, da ta določba predstavlja novost v primerjavi z veljavnim Kodeksom, pri čemer avtorji v preambuli, kjer pojasnjujejo predlagane spremembe, posebej poudarjajo, da so z njimi med drugim »na področju komisij nadzornega sveta zlasti revizijske komisije prilagojene novim določbam evropskih direktiv in ZGD-1«. KOMISIJE IN ODBORI. Komisija za zaštitu konkurencije smatra da nisu ispunjeni zakonski uslovi za pokretanje postupka ispitivanja povrede konkurencije, niti za dalje postupanje Komisije po Inicijativi koju je Car Go Techologies d. delu - Poročanje o napredku projekta (poglavje 2. S položaja predsednika Državne revizijske komisije je odstopil Borut Smrdel. 2018 sprejela Sklep št 166/2018, iz katerega izhaja, da je po roku za oddajo ponudb/prijav nedopustno dopolnjevanje oz. V diplomskem projektu bom prikazal, v kolikšni meri se upoštevajo Priporočila za revizijske komisije in kakšen vpliv ima upoštevanje Priporočil na uspešnost podjetja. maja 2019 v Novem mestu. Na podlagi veljavne zakonodaje EU zagotavlja tehnične smernice za razlago in uporabo predpisov EU s. Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. S časoma pa so pridobile pomembno funkcijo in tako pomagajo nadzornemu svetu pri izvajanju njegovih nalog. Revizijska komisija je kritični organ družbe, ki je v pomoč nadzornemu svetu pri izvajanju njegovih nalog. 41 Od uvedbe tega pogoja je spodnja meja števila članov na nacionalni ravni doživela dve spremembi: prvotno je bila določena na 300. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. Študente, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo, vabimo k pripravi prispevkov (skladno z navodili v tem povabilu). – Študent bo znal izbirati pravilne odgovore na probleme, ki bi mu jih zastavljala praksa v zadevni gospodarski družbi; – Razumel bo pomen uporabe virov gospodarskega prava in priprave vsebine določb v aktih, ki zadevajo razmerja med organi vodenja in nadzora. Pred časom so bile naloge revizijske komisije v družbah nenatan čno dolo čene. Imajo podporo najvišjega poslovodstva in revizijske komisije in obema tudi poročajo. Ob tem se postavi vprašanje, ali vse te revizijske komisije upoštevajo smernice iz priporočil za revizijske komisije in v kolikšni meri. Strokovno srečanja naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja Letošnji kongres je bil namenjen spremembam, ki jih na področje javnih naročil prin. člena ZJN-3 ni mogoče tolmačiti neodvisno od petega odstavka 89. POSLOVNIK O DELU KOMISIJE ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA IN RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI I. 2008 do 31. 9/2009 (Mateja Dren. Z uspešnim pogajanjem z bankami omogočil(a) odpiranje hčerinskih podjetij v treh državah. Porez na cestovna motorna vozila - oslobođenje od plaćanja poreza. Postopki naročil gradenj so zaradi velikega zanimanja ponudnikov zato pogosto podvrženi presoji Državne revizijske komisije, posledica tega pa je višja kakovost razpisne dokumentacije. Ob navedenem je potrebno poudariti še, da finančno zavarovanje za resnost ponudbe predstavlja tisti element, ki mora biti v vsakem primeru predložen ob sami ponudbi in v taki vsebini, kot je zahteval naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitnih napak v njem pa po ustaljeni praksi Državne revizijske komisije. namestnik predsednika revizijske komisije do 2. V diplomskem delu je revizijska sled predstavljena z vidika poslovnega uporabnika kot del poslovno-informacijskega sistema. varstvu v postopkih javnega naročanja, urednica in soavtorica knjige Novosti v zakonu o javnem naročanju, urednica in soavtorica knjige Vodnik po novostih zakona o javnem naročanju ter soavtorica Zbirke odločitev Državne revizijske komisije ter pogosta predavateljica na seminarjih s podobno tematiko. Uradni list Republike Slovenije. ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča Seminar bo v četrtek, 6. v Sloveniji, na zadnje v Zavarovalnici Triglav, d. Foto utrinki z dogodkov Združenja nadzornikov Slovenije. Mandatno-volilna komisija DZ je danes sklenila za predsednika državne revizijske komisije predlagati Sama Červeka. o revizijski politiki: kaj smo se naučili iz krize (2011/2037(INI))Evropski parlament, – ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 13. Predstavniki direktorata gostujejo na več krajih po Sloveniji, v okviru teh predstavitev pa tudi odgovarjajo na najpogostejše dileme in vprašanja iz prakse. – opravlja revizijske in druge storitve za največje slovenske družbe. Število članov državne revizijske komisije bodo povečali s pet na sedem, kar bo pripomoglo k hitrejšemu odločanju. Revizijske družbe v več. V obravnavanih letih se osredotočam na letna poročila podjetij, ki jih analiziram. Borut Smrdel je v DZ poslal izjavo, v kateri poslance obvešča, da odstopa s funkcije predsednika Državne revizijske komisije. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja bo potekalo 12. sekcija: Naročniki Praktični prikaz dobre prakse oddaje javnega naročila storitev varovanja s ključnimi poudarki na vsebini pogodbe, Reference in njihovo preverjanje v luči prakse Državne revizijske komisije. Mitja OZBIČ (odvetnik v Odvetniški pisarni Ozbič d. ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča Spletno mesto SOS uporablja piškotke ter Google Analytics za zagotavljanje uporabniške izkušnje - več o piškotkih. Vaša privatnost za nas predstavlja važno pitanje. Novi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati člani in predsednik komisije so: izobrazba pravne smeri, opravljen. NAMEN SEMINARJA je podrobneje predstaviti aktualne odločitve Državne revizijske komisije, ki so bile sprejete po uveljavitvi ZJN-3, da bi na ta način lahko razumeli, kako mora v postopkih oddaje javnih naročil ravnati naročnik in kaj se pričakuje od ponudnikov, da bo razpis izveden pravilno in zakonito. V letu 2015 je svoje poznavanje dela nadzornih svetov nadgradila z izobraževanjem s področja učinkovitosti upravnih odborov na Harvard Business School. Zanimalo nas je tudi ali bodo te občine same ugotavljale pravilnost določitve plač oz. Se zavzemate za javne seje senata revizijske komisije? Da in ne. nastavi ili na stručnoj praksi te stručnim putovanjima i - djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu kada je škola ili ustanova obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa 7 HZMO kada je HZMO obveznik podnošenja a nadležno. V praksi to pomeni povzetek vseh projektnih financ, evidenc in dosežkov. Sta tudi avtorja različnih strokovnih izdaj in številnih člankov v strokovnih revijah s tega področja, nenazadnje pa sta kot predavatelja aktivno sodelovala na domačih in mednarodnih konferencah s področja delovnih razmerij. Urške Skok Klima. 2008 do 31. si, V Republiki Sloveniji se vloži več kot petsto revizijskih zahtevkov na leto, s tem pa se naša država uvršča v evropski vrh po številu vloženih pravnih sredstev v pravu javnih naročil. Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije (DKOM) Odvetnika sta predstavljena izhodišča podrobneje obravnavala v prispevku, objavljenem v Pravni praksi, št. V svoji karieri se je med drugim ukvarjala z vzpostavitvijo in prenovo procesov notranjega revidiranja in upravljanja tveganj, kar v praksi pomeni, da ima izkušnje z vodenjem projektov, iskanjem in zaposlovanjem kadrov, usposabljanjem strokovnjakov na področju notranje revizije in upravljanja tveganj, upravljanjem organizacij in. Letošnji kongres bo namenjen spremembam, ki jih na področje javnih naročil prinašata nova zakonodaja ter praksa Državne revizijske komisije in Sodišča EU. delu - Arhiviranje in zaključevanje. Dograditev želijo dokončati do leta 2021, torej do začetka slovenskega predsedovanja Svetu EU-ja. (SL C 209, 10. Priročnik je praktičen pregled vseh faz pred in med vložitvijo revizijskega zahtevka ter po vložitvi zahtevka. Citira stališča Ustavnega sodišča in Vrhovnega sodišča glede pravne opredelitve Državne revizijske komisije, njenih odločitev in sodnega varstva. Kadar ima revidirani subjekt odbor za imenovanja, v katerem imajo delničarji ali člani pomemben vpliv in katerega naloga je priprava priporočil za izbor revizorjev, lahko država članica dovoli temu odboru izvajanje funkcij revizijske komisije, ki so določene v tem členu, in zahteva, da se predloži priporočilo iz odstavka 2 skupščini. si, V Republiki Sloveniji se vloži več kot petsto revizijskih zahtevkov na leto, s tem pa se naša država uvršča v evropski vrh po številu vloženih pravnih sredstev v pravu javnih naročil. Priročniki Zveze RFR zdaj vedno z vami. Ta člen določa način preizkusa zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, pogoje za sprejem zahtevka v obravnavo, pogoje in način zavrženja zahtevka ter ravnanje Državne revizijske komisije v primeru nepopolnega zahtevka za revizijo in v primeru naročnikove kršitve vlagateljeve pravice do vpogleda v dokumentacijo. upoštevali prakso Državne revizijske komisije, ki v tem trenutku še vedno bistveno vpliva na (ne)uspešnost uspeha revizijskih zahtevkov. Glede na dolžnosti revizijske komisije v skladu s členom 41 zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne bi smelo biti na noben način podrejeno komisiji. in 13 septembra v Hoteli Bernardin. Elektronska zbirka zakona i drugih propisa, sudske prakse, modela ugovora i ostalih dokumenata od značaja za poslovanje. Odločitev komisije je arbitrarna, pravi Zidar Klemenčičeva "Odločitev državne revizijske komisije je milo rečeno skrb vzbujajoča. Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku pri naročilu za gradnjo objektov za prečkanje doline Glinščice v okviru projekta drugi tir ugotovila, da na podlagi pridobljenih gradiv še ne more ustrezno ugotoviti dejanskega stanja v zadevi. Na vprašanja javnega naročanja v praksi močno vpliva sodna praksa in praksa Državne revizijske komisije. delu - Arhiviranje in zaključevanje. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Peter Merc, Ph. V priročniku bo zbrana tudi pretekla in nova praksa Državne revizijske komisije, ki pomaga tolmačiti posamezne institute in določbe ZJN-3, prav tako bodo avtorice v knjigi podale odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja v praksi in na večino odprtih vprašanj, ki jih je prinesel ZJN-3. sekcija: Javna naročila v praksi, 1. revizijske družbe in njen prokurist, istočasno član nadzornega odbora v revidirani družbi. Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d. BEPS v praksi Državne pomoči (EU state aid) Državne pomoč na splošno – zakonodajni okvir in postopek Aktivnosti Evropske Komisije Vabljeni na PwC seminar, kjer bomo obravnavali naslednje teme: Revizija davkov (DDPO, odloženi davki, transferne cene). Takovska 42 11000 Beograd,PARAGRAF LEX d. Dela kot svetovalka v postopkih javnega naročanja. - v drugem delu gre za reševanje revizijskih zahtevkov, pri tem pa avtorica podrobno predstavi obvezna ravnanja naročnikov po vloženem revizijskem zahtevku, možnosti, ki jih ima naročnik po prejetem revizijskem zahtevku, dileme v zvezi z vročanjem, naloge in način delovanja Državne revizijske komisije, stroške, povezane s pravnim. Zato meni, da pritožnica v upravnem sporu ne more izpodbijati odločitve Državne revizijske komisije, saj bi sodišče s presojo te odločitve poseglo v pristojnost te komisije. 2019 potekal Jesenski veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodelujejo tudi odvetnik Aleš Avbreht kot moderator, vodja strokovnega programskega odbora in predavatelj, odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht in Tanja Bratina kot predavateljici. Skladno s standardi in običajnimi poslovnimi praksami ni nič nenavadnega, da notranjerevizijska dejavnost od poslovodstva, Revizijske komisije ali Upravnega odbora prejme naročilo za izvedbo notranjih revizij, ki niso bile vključene v redni potrjen načrt dela družbe. V Poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Ur. V praksi prihaja predvsem do sporov kdaj določeno ponudbo šteti za formalno nepopolno, kdaj gre za ponudbo z nebistvenimi pomanjkljivostmi in kdaj za nepopolno ponudbo, ki je ni dovoljeno dopolnjevati. Kljub temu pa se v praksi še zmeraj pokažejo napake, na katere tako ponudniki kot naročniki niso pozorni. Obrazložitev Državne revizijske komisije: »Takšnih razlogov pa naročnik glede referenčnega pogoja po oceni Državne revizijske komisije ni izkazal v delu, v katerem je določil, da mora ponudnik izkazati, da je blago (duktilne cevi, pripadajoče fazonske kose in armature - hidranti, zasuni, vgradne garniture, montažno-demontažni kosi. Imajo podporo najvišjega poslovodstva in revizijske komisije in obema tudi poročajo. , Ljubljana bo dne 16. Postopki naročil gradenj so zaradi velikega zanimanja ponudnikov zato pogosto podvrženi presoji Državne revizijske komisije, posledica tega pa je višja kakovost razpisne dokumentacije. V sklopu projekta bomo izvedli tudi 2 zanimivi delavnici na temo zaposlovanja v tujini in hitri zmenki, ki jih bo izvajal zavod za zaposlovanje. bi kot člani revizijske komisije hčerinske, nadrejene ali povezane družbe lahko neodvisno ravnali in ga v pisni oblikipredstaviti ob svojem imenovanju za člane revizijske komisije ali kadarkoli kasneje v času trajanja mandata. Urške Skok Klima. sekcija: Javna naročila v praksi, 1. vodenja revizijskih sledi v praksi v šestem poglavju ter proučitev poslovne vrednosti revizijske sledi na podlagi analize stroškov in koristi v sedmem poglavju. 2017, je predstavnica Sektorja za sistem javnega naročanja MJU, Maja Koković, predstavila prenovljen portal javnih naročil in z njim povezane določbe javnonaročniške zakonodaje, v praksi pa tudi prikazala bistvene funkcionalnosti in prednosti portala, ki so v veliki meri še neizkoriščene. Borut Smrdel je v DZ poslal izjavo, v kateri poslance obvešča, da odstopa s funkcije predsednika Državne revizijske komisije. oddanih glasov. MNENJE IN UGOTOVITVE KOMISIJE V KONKRETNEM PRIMERU Komisija ugotavlja, da je mag. Minister za javno upravo Rudi Medved je ob tem ocenil, da se s predlogom novele krepi neodvisnost in strokovnost revizijske komisije in učinkovitost pravnega varstva večjih projektov, predvsem s področja infrastrukture. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. Zato je strokovnjakoma mariborske fakultete za gradbeništvo naročila izdelavo strokovnega mnenja. Posvet: Revizijske komisije v praksi - 17. Članak 26 Revizijski standardi. Na osnovu rezultata 115. Aneksi I-IV prestali su važiti krajem 2014. ODGOVOR: NEK mora v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti poslovati v skladu z Obratovalnim dovoljenjem, ki določa, da mora upoštevati vse omejitve, ki. 018-190/2017 Mestna občina Koper zavzel stališče, da je fizična oseba, ki nima registrirane dejavnosti in ni vpisana v poslovni register, gospodarski subjekt, kar pomeni, da lahko nastopa tudi v vlogi ponudnika. Priročniki Zveze RFR zdaj vedno z vami. Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi: zakonodajne novosti, pojasnila pravnih predpisov, aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU, rešitve konkretnih dilem. Takovska 42 11000 Beograd,PARAGRAF LEX d. Revizijska komisija je kritični organ družbe, ki je v pomoč nadzornemu svetu pri izvajanju njegovih nalog. Na vašo pobudo izvedemo dogovorjene oblike izobraževanja v vašem podjetju. Čeprav to z izpodbijano določbo ni posebej določeno, je jasno, da uporaba instituta nagrajevanja sodnikov iz naslova povečanega obsega dela ne sme povzročati zlorab vrstnega reda reševanja zadev. je višji svetovalec Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. V imenu poslanske skupine SDS je ustno pos. delu - Poročanje o napredku projekta (poglavje 2. 00 uri v prostorih M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana. Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije. mercatorgroup. Mandatno-volilna komisija DZ je danes sklenila za predsednika državne revizijske komisije predlagati Sama Červeka. Nakon što je ispitao pobijanu presudu u granicama razloga iz člana 241. Kadar ima revidirani subjekt odbor za imenovanja, v katerem imajo delničarji ali člani pomemben vpliv in katerega naloga je priprava priporočil za izbor revizorjev, lahko država članica dovoli temu odboru izvajanje funkcij revizijske komisije, ki so določene v tem členu, in zahteva, da se predloži priporočilo iz odstavka 2 skupščini. , v - 2 2 1. Novost Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi Avtor/ji: magMaja Koršič Potočnik, Maja Prebil in mag. izredna profesorica za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, eno izmed njenih področij znanstvenega in strokovnega ustvarjanja so javna naročila. Komisije provodi se na način kako bi se spriječio sukob interesa između osoba koje provode nadzor i provjeru kvaliteta rada i društva za reviziju. Na osnovi teh ugotovitev smo ovrgli postavljene hipoteze H1, H3 in H4 tega magistrskega dela. V predstavitvi revizijskega postopka gre za opredelitev ravnanj Državne revizijske komisije v zvezi z vloženim revizijskim zahtevkom. Minister za javno upravo Rudi Medved je ob tem ocenil, da se s predlogom novele krepi neodvisnost in strokovnost revizijske komisije in učinkovitost pravnega varstva večjih projektov, predvsem s področja infrastrukture. Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. Te smernice naj bi služile kot vir dobre prakse, saj prispevajo k povečevanju in izboljševanju neodvisnosti. členu kot eno od nalog revizijske komisije navaja »spremljanje učinkovitosti notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja«. Cilj je ovog panoramskog pregleda pružiti najvažnije informacije na razini EU a, sažeti ključne revizije koje su Sud i vrhovne revizijske institucije država članica dosad proveli u tom području, kao i utvrditi glavne izazove. Kadar ima revidirani subjekt odbor za imenovanja, v katerem imajo delničarji ali člani pomemben vpliv in katerega naloga je priprava priporočil za izbor revizorjev, lahko država članica dovoli temu odboru izvajanje funkcij revizijske komisije, ki so določene v tem členu, in zahteva, da se predloži priporočilo iz odstavka 2 skupščini. Porez na reklame na suncobranu. Zato meni, da pritožnica v upravnem sporu ne more izpodbijati odločitve Državne revizijske komisije, saj bi sodišče s presojo te odločitve poseglo v pristojnost te komisije. V sporočilih je pojasnjena tudi politika Komisije v zvezi z njenimi zahtevami, naj Sodišče Evropske unije državam članicam naloži kazni za kršitve v skladu s členom 260(2) in (3) PDEU. sjednice VM BiH, Ured koordinatora PAR-a predlaže Aneks V Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen predsjedavajući VM BiH. 2013 je pričela veljati prva sprememba Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, t. 2019/39, str. oktobra 2010 z naslovom „Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize“ (KOM(2010)0561),. Borut Smrdel predstavil možnosti zahtevkov v revizijskih postopkih v javnem naročanju. Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo predstavljena aktualna praksa Državne revizijske komisije, in bo potekal v torek, 23. Foto utrinki z dogodkov Združenja nadzornikov Slovenije. Porez na reklame na suncobranu. Sedanji zakon tega ni urejal, kar je v praksi povzročalo, da so bile odločitve revizijske komisije upoštevane fakultativno. V zadnjih nekaj letih se je specializirala tudi za področja preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in odpravljanja. Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d. Vabilo s programom najdete TUKAJ. Naročnik se v odločitvi o zahtevku za revizijo opredeljuje le do podaljšanja veljavnosti ponudbe, ne pa tudi do predložitve nove " podaljšane bančne garancije, za kar ni podlage ne v OZ ne v praksi Državne revizijske komisije. Je tudi član delovne skupine za pripravo in prenovo Priporočil za revizijske komisije. Kljub temu pa se v praksi še zmeraj pokažejo napake, na katere tako ponudniki kot naročniki niso pozorni. Že sam zakon o gospodarskih družbah (ZGD) v 280. Delovanje revizijske komisije. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA Svrha. V praksi to pomeni povzetek vseh projektnih financ, evidenc in dosežkov. Za pripravo kakovostne ponudbe potrebujejo ponudniki razumevanje zakonodaje na področju javnega naročanja in prakse Državne revizijske komisije. V tem trenutku težko rečem. 2019/39, str. Samostojno ali v skupini pripravite aktualne prispevke, še posebej pa naj obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo revizijo, za katera menite, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora. V pogodbena razmerja z javnim sektorjem. avgust 2019 (MOREL)- Predlog sprememb zakona o pravnem varstvu v javnem naročanju je predstavil minister za javno upravo Rudi Medved z besedami: »Ne gre za interventni zakon, s. Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi: zakonodajne novosti, pojasnila pravnih predpisov, aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU, rešitve konkretnih dilem. in 13 septembra v Hoteli Bernardin. Prav tako smo preverili, ali višina celotnih letnih prihodkov družbe vpliva na odločitev o oblikovanju revizijske komisije. U praksi, u ovom kontekstu, postoji mali broj kontrola, koje nemaju finansijsku komponentu, tako da se izraz finansijska kontrola često koristi kao sinonim za unutrašnju kontrolu. Kljub temu pa se v praksi še zmeraj pokažejo napake, na katere tako ponudniki kot naročniki niso pozorni. Na seminarju se bo med drugim odgovorilo na vprašanja: - Kaj pomeni uveljavitev novele ZJN-3A v praksi?. Zakon izrecno določa, da je odločitev Državne revizijske komisije v postopku revizije dokončna in ima moč izvršilnega naslova. Tako se zaradi sporov okrog različnih zadev roki gradnje podaljšujejo, investitorji izgubljajo, prihaja do neplačil in podobno. Porez na nekretnine u izvanbračnoj zajednici. iii Slika 18:Prejemek revizijske komisije (pri slovenskih podjetjih) in prejemek revizijske komisije (pri britanskih podjetjih), glede na celotna sredstva podjetja, v letu 2009, v. Poleg pravne prakse Državne revizijske komisije bodo predstavljeni tudi instituti ZJN-3, ki jih je v praksi težje izvajati. upoštevali prakso Državne revizijske komisije, ki v tem trenutku še vedno bistveno vpliva na (ne)uspešnost uspeha revizijskih zahtevkov. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7; Uradni list RS, št. Revizijske komisije so dobile nove zakonske pristojnosti, posledično so bila prenovljena Priporočila za revizijske komisije. Izvaja tudi predavanja in delavnice za individualne naročnike in zunanje ocene kakovosti notranje revizije, aktivnosti cosourcing ter pomaga pri uvajanju notranjerevizijske funkcije in/ali revizijske komisije v organizacijo. Kot je navedel v odstopni izjavi, se je za to odločil, ker je "breme vodenja komisije postalo pretežko". oddanih glasov. 2015 predsednik revizijske komisije od 2. Uporaba ZJN-3 v praksi Sreda, 7. Foto: Danijel Poslek/Radio Slovenija V začetku marca bo znana odločitev revizijske komisije. Minister za javno upravo Rudi Medved je ob tem ocenil, da se s predlogom novele krepi neodvisnost in strokovnost revizijske komisije in učinkovitost pravnega varstva večjih projektov, predvsem s področja infrastrukture. Elektronska zbirka zakona i drugih propisa, sudske prakse, modela ugovora i ostalih dokumenata od značaja za poslovanje. članica komisije pa je imenovana izmed zunanjih strokovnjakov s področja ra - čunovodstva in revizije. Bistvo vsakega jedra je institut,. ), • pričakovane spremembe prakse Državne revizijske komisije zaradi spremenjenih določil zakonodaje,. V diplomskem delu je revizijska sled predstavljena z vidika poslovnega uporabnika kot del poslovno-informacijskega sistema. Sta tudi avtorja različnih strokovnih izdaj in številnih člankov v strokovnih revijah s tega področja, nenazadnje pa sta kot predavatelja aktivno sodelovala na domačih in mednarodnih konferencah s področja delovnih razmerij. Revizijske družbe v več. 000 evrov) z družbo Eurogradnje d. mercatorgroup. Z izdelanim predlogom smernice delo komisije na tem področju še zdaleč ni zaključeno. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA Svrha. Glede na dolžnosti revizijske komisije v skladu s členom 41 zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne bi smelo biti na noben način podrejeno komisiji. Ta dokument je del zbirke dokumentov, ki so jih službe Komisije pripravile za pomoč pri izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. (2) Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. 2006 s sklepoma o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka in članice Državne revizijske komisije Sonje Drozdek - Šinko (Uradni list RS, št. To ima za področje javnega naročanja lahko negativne posledice. Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora je profesionalno zavarovanje kot ga imajo računovodje, revizorji, nepremičninski posredniki, zračni kontrolorji, zdravniki, ipd. 018-190/2017 Mestna občina Koper zavzel stališče, da je fizična oseba, ki nima registrirane dejavnosti in ni vpisana v poslovni register, gospodarski subjekt, kar pomeni, da lahko nastopa tudi v vlogi ponudnika. , delovali revizijska in kadrovska komisija. V veliko oporo bo ne samo vlagateljem. Čeprav je vlagatelj nasprotoval tolmačenju Državne revizijske komisije, ni navedel nobenega vsebinsko novega argumenta, ki ga Državna revizijska komisija v dosedanji praksi ne bi že preizkusila. Novosti v javnem naročanju Pravica do vpogleda v ponudbe tri leta po sprejetju ZJN-3 in kaj nas uči Zakon o poslovni skrivnosti Tanja Bratina Pogled Državne revizijske komisije na spremembe Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Samo Č. ali bodo/so za to zaprosile npr. Na podlagi veljavne zakonodaje EU zagotavlja tehnične smernice za razlago in uporabo predpisov EU s. revizijske komisije v letu 2018 v primerjavi z izhodiščnim letom 2014 (in sicer za cca. Sprememba Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Pri uporabi se v praksi kažejo odprta vprašanja, na katera želimo na seminarju opozoriti in tudi na posamezna vprašanja odgovoriti. 018-014/2010 in št. Že sam zakon o gospodarskih družbah (ZGD) v 280. PDF | On Oct 1, 2016, Iztok Rakar and others published PRAVNA UREDITEV POLOŽAJA FUNKCIONARJEV V SLOVENIJI (Legal status of holders of public office in Slovenia). Pritožba je dopustna zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ali zoper njegovo odločitev o stroških v predrevizijskem postopku. Zemlje članice zahtijevaju od ovlaštenih revizora i revizijskih tvrtki da obavljaju revizije u skladu s međunarodnim revizijskim standardima koje je Komisija usvojila u skladu s procedurom navedenom u. členu se v prvem odstavku besedilo »štiri člane ali članice« nadomesti z besedilom »šest članov ali članic«. Ta člen določa način preizkusa zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, pogoje za sprejem zahtevka v obravnavo, pogoje in način zavrženja zahtevka ter ravnanje Državne revizijske komisije v primeru nepopolnega zahtevka za revizijo in v primeru naročnikove kršitve vlagateljeve pravice do vpogleda v dokumentacijo. spremembami v okolju, ki se nanašajo na njihovo organizacijo. PARAGRAF Co d. Za izvajanje zakona bo potrebna prilagoditev nekaterih podzakonskih aktov, ki so izdani na podlagi ZTP. ali bodo/so za to zaprosile npr. december 2016, s pričetkom ob 9. vodenja revizijskih sledi v praksi v šestem poglavju ter proučitev poslovne vrednosti revizijske sledi na podlagi analize stroškov in koristi v sedmem poglavju. Godine HZZ je subvencionirao samozapošljavanje 665 korisnika starijih od 30 godina, a 2013. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja bo potekalo 12. O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA za višegodišnji Operativni program »Razvoj ljudskih potencijala« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Razvoj ljudskih potencijala« u hrvatskoj. Na Državni revizijski komisiji se je zaposlil v letu 2004, med letoma 2012 in 2019 je bil njen predsednik. Priporočila za revizijske komisije so v zadnjih letih vedno bolj upoštevane. Prav tako smo preverili, ali višina celotnih letnih prihodkov družbe vpliva na odločitev o oblikovanju revizijske komisije. Kljub temu pa se v praksi še zmeraj pokažejo napake, na katere tako ponudniki kot naročniki niso pozorni. V Republiki Sloveniji se vloži več kot petsto revizijskih zahtevkov na leto, s tem pa se naša država uvršča v evropski vrh po številu vloženih pravnih sredstev v pravu javnih naročil. Enotirni sistem upravljanja V svetu prevladuje enotirni sistem upravljanja, ki ga ima večina držav, primer sta ZDA in Velika Britanija. sekcija: Javna naročila v praksi Praktični prikaz dobre prakse oddaje javnega naročila storitev varovanja s ključnimi poudarki na vsebini pogodbe. Kongres javnega naročanja, srečanje, ki je po vsebini največje strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja pri nas. Priročnik je praktičen pregled vseh faz pred in med vložitvijo revizijskega zahtevka ter po vložitvi zahtevka. V založbi Uradni list Republike Slovenije smo pripravili prvo spremenjeno in dopolnjeno izdajo Priročnika za uporabo javnega naročanja v praksi avtoric mag. KOMISIJE IN ODBORI. (2) Revizorskim ispitom obuhvaćena su najmanje sljedeća područja: 1. septembra 2016 bo v Portorožu potekal že 5. Odločbe so pogosto zelo obsežne in zahtevne, zato zbirka vsebuje tudi jedra odločb. 907/2014 z dne 11. Pred časom so bile naloge revizijske komisije v družbah nenatan čno dolo čene. S kongresom smo želeli doseči sintezo med izzivi, ki jih prinaša uporaba zakonskih določil v praksi in odgovori na njih s strani izkušenj praktikov. • ekonomsko najugodnejša ponudba, oblikovanje merila v praksi, • aktualna praksa Državne revizijske komisije (odprava formalnih pomanjkljivosti, spremembe meril, predmeta naročila, ipd. Čeprav priporočila niso obvezna, pa predstavljajo smernice za njihovo delo in so osnova za razumevanje dela revizijskih komisij za širšo javnost. si, V Republiki Sloveniji se vloži več kot petsto revizijskih zahtevkov na leto, s tem pa se naša država uvršča v evropski vrh po številu vloženih pravnih sredstev v pravu javnih naročil. S položaja predsednika Državne revizijske komisije je odstopil Borut Smrdel. – Študent bo znal izbirati pravilne odgovore na probleme, ki bi mu jih zastavljala praksa v zadevni gospodarski družbi; – Razumel bo pomen uporabe virov gospodarskega prava in priprave vsebine določb v aktih, ki zadevajo razmerja med organi vodenja in nadzora. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in. maja 2015 obravnavala Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2014, EPA 431-VII (v nadaljevanju: letno poročilo), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Državna. V vsej solati nepreglednih, slabo sestavljenih in slabo izvedenih javnih naročil, zakaj mi pride najprej na misel to za maketo drugega tira, kjer excel ni računal prav in so izbrali ponudnika z dvojno ceno, ne da bi to kdorkoli ugotovil … kakšno korist imamo državljani, ponudniki in naročniki od revizijske komisije, ki lastnega mnenja. SOP 2014-01-0385. Seminar bo potekal v torek, 14. V svoji karieri se je med drugim ukvarjala z vzpostavitvijo in prenovo procesov notranjega revidiranja in upravljanja tveganj, kar v praksi pomeni, da ima izkušnje z vodenjem projektov, iskanjem in zaposlovanjem kadrov, usposabljanjem strokovnjakov na področju notranje revizije in upravljanja tveganj, upravljanjem organizacij in. To ima za področje javnega naročanja lahko negativne posledice. To je sporno predvsem zato, ker so odločitve komisije dokončne, brez možnosti. členu kot eno od nalog revizijske komisije navaja »spremljanje učinkovitosti notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja«. revizijske družbe in njen prokurist, istočasno član nadzornega odbora v revidirani družbi. V Republiki Sloveniji se vloži več kot petsto revizijskih zahtevkov na leto, s tem pa se naša država uvršča v evropski vrh po številu vloženih pravnih sredstev v pravu javnih naročil. Citira stališča Ustavnega sodišča in Vrhovnega sodišča glede pravne opredelitve Državne revizijske komisije, njenih odločitev in sodnega varstva. 2019/39, str. Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi: zakonodajne novosti, pojasnila pravnih predpisov, prenos teorije v prakso, priporočila udeležencem v postopkih, aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU,. 018-190/2017 Mestna občina Koper zavzel stališče, da je fizična oseba, ki nima registrirane dejavnosti in ni vpisana v poslovni register, gospodarski subjekt, kar pomeni, da lahko nastopa tudi v vlogi ponudnika. elementov, ki so gradniki cen na enoto, podanih v popisu del (kalkulativni elementi). Odločitev državne revizijske komisije v postopku revizije nima značaja posamičnega akta, s katerim bi se odločalo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih ponudnikov (postopek javnih naročil). Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja. To je sporno predvsem zato, ker so odločitve komisije dokončne, brez možnosti. V vodstvu Državne revizijske komisije, ki odloča o zakonitosti porabe dobrih treh milijard evrov, ki se letno delijo prek javnih naročil, sedijo politično imenovani ljudje z vprašljivimi kompetencami in povezavami. Uporaba ZJN-3 v praksi Sreda, 7. 018-260/2014, v katerem se je med drugim sklicevala na sodbo Sodišča EU št. ODGOVOR: NEK mora v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti poslovati v skladu z Obratovalnim dovoljenjem, ki določa, da mora upoštevati vse omejitve, ki. V Tarči o delu in položaju Državne revizijske komisije, ki odloča o milijardah davkoplačevalskega denarja, nad njenimi odločitvami pa je samo modro nebo. V diplomskem projektu smo analizirali pristojnosti Državne revizijske komisije v zvezi s postopki javnega naročanja v Republiki Sloveniji in na Hrvaškem. Na drugi strani se prav danes izteče rok za vložitev pritožbe za trenutno prvi gradbeni projekt v državi. Nadzorni svet družbe se je v letu 2016 sestal šestkrat. 2019/39, str. European Commission - Press Release details page - [Graphic in PDF & Word format] SVET EVROPSKE UNIJE SL C/08/169 10590/08 (OR. Letošnji kongres bo namenjen spremembam, ki jih na področje javnih naročil prinašata nova zakonodaja ter praksa Državne revizijske komisije in Sodišča EU. , Zagreb) • Javna naročila v primežu upravnega sodstva, dr. januarja 2018 s pričetkom ob 10. bi kot člani revizijske komisije hčerinske, nadrejene ali povezane družbe lahko neodvisno ravnali in ga v pisni oblikipredstaviti ob svojem imenovanju za člane revizijske komisije ali kadarkoli kasneje v času trajanja mandata. si, V Republiki Sloveniji se vloži več kot petsto revizijskih zahtevkov na leto, s tem pa se naša država uvršča v evropski vrh po številu vloženih pravnih sredstev v pravu javnih naročil. delu - Poročanje o napredku projekta (poglavje 2. ) • Pravno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije v praksi, mag. Foto: Danijel Poslek/Radio Slovenija V začetku marca bo znana odločitev revizijske komisije. Predsednika komisije Jerneja Vrtovca (NSi) je v prvem delu zaslišanja zanimal predvsem angažma revizijske družbe Deloitte, za katero da si je Mavko prizadeval, da bi opravljala pregled aktive in stresne teste. Ko se v organizaciji ne upoštevajo navodila se lahko struktura sesuje. Šire značenje prati značenje interne kontrole osim što se odnosi na kontrole koje imaju konkretnu finansijsku komponentu. Černač je vprašal premierja, kaj bo storil, da projekt ne. Novi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati člani in predsednik komisije so: izobrazba pravne smeri, opravljen. varstvu v postopkih javnega naročanja, urednica in soavtorica knjige Novosti v zakonu o javnem naročanju, urednica in soavtorica knjige Vodnik po novostih zakona o javnem naročanju ter soavtorica Zbirke odločitev Državne revizijske komisije ter pogosta predavateljica na seminarjih s podobno tematiko. Emil Židan kot direktor ZDV 8. Cilj je ovog panoramskog pregleda pružiti najvažnije informacije na razini EU a, sažeti ključne revizije koje su Sud i vrhovne revizijske institucije država članica dosad proveli u tom području, kao i utvrditi glavne izazove. 000 članov (december 2002) in nato zopet znižana na 300. Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo v začetku novega poslovnega leta, ko istočasno knjižimo v preteklo in tekoče poslovno leto Uvoz tečajnic iz spletnega naslova Banke Slovenije Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila. Skozi čas so se revizijske komisije razvile v nekaj, kar močno podpira delovanje nadzornega sveta, predvsem v smislu visoko strokovno opravljenega dela in prepotrebne neodvisnosti od organov upravljanja, najsi bo to od uprave družbe v dvotirnem sistemu ali upravnega odbora v enotirnem sistemu korporativnega upravljanja. O imenovanju predsednika - ta bo nasledil Boruta Smrdela, ki je v začetku aprila odstopil - bo odločal DZ. Željko Puljić je sporočil: "V Iskratelu smo zadovoljni z odločitvijo Državne revizijske komisije, ki je zadevo vrnila v ponovno odločanje naročniku. Odvetnica Nina Zidar Klemenčič je dejala, da je odločitev skrb vzbujajoča in samovoljna ter brez podlage v zakonu in dosedanji praksi državne revizijske. Državne revizijske komisije Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec (Uradni list RS, št. ODGOVOR: NEK mora v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti poslovati v skladu z Obratovalnim dovoljenjem, ki določa, da mora upoštevati vse omejitve, ki. Poglavlje VI Revizijski standardi i izvješćivanje o reviziji. Čeprav gre za delovno telo nadzornega sveta, ki samostojno ne sprejema odločitev, ampak pripravlja ustrezne podlage in priporočila za odločanje nadzornega sveta, pa imajo RK, zaradi spremenjene zakonodaje, ki natančneje opredeljuje njihove naloge in pristojnosti, vse več dela. V sklopu projekta bomo izvedli tudi 2 zanimivi delavnici na temo zaposlovanja v tujini in hitri zmenki, ki jih bo izvajal zavod za zaposlovanje. Če bo ta ugotovila, da pri postopku izbire izvajalca ni bilo nepravilnosti, se bodo dela lahko začela. člen (komisije) (neuradno prečiščeno besedilo) (1) Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, na primer revizijsko komisijo, komisijo za imenovanja in komisijo za prejemke, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Skladno s standardi in običajnimi poslovnimi praksami ni nič nenavadnega, da notranjerevizijska dejavnost od poslovodstva, Revizijske komisije ali Upravnega odbora prejme naročilo za izvedbo notranjih revizij, ki niso bile vključene v redni potrjen načrt dela družbe. Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi: zakonodajne novosti, pojasnila pravnih predpisov, prenos teorije v prakso, priporočila udeležencem v postopkih, aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU,. januarja 2018 s pričetkom ob 10. , 2007, str. Kot je navedel v odstopni izjavi, se je za to odločil, ker je "breme vodenja komisije postalo pretežko". Na Državni revizijski komisiji se je zaposlil v letu 2004, med letoma 2012 in 2019 je bil njen predsednik. Smernice o metodah vzorčenja za revizijske organe Programski obdobji 2007–2013 in 2014−2020 IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: „To je delovni dokument, ki so ga pripravile službe Komisije. 2019 Bled, 02. The fact-checkers, whose work is more and more important for those who prefer facts over lies, police the line between fact and falsehood on a day-to-day basis, and do a great job. Today, my small contribution is to pass along a very good overview that reflects on one of Trump’s favorite overarching falsehoods. Namely: Trump describes an America in which everything was going down the tubes under  Obama, which is why we needed Trump to make America great again. And he claims that this project has come to fruition, with America setting records for prosperity under his leadership and guidance. “Obama bad; Trump good” is pretty much his analysis in all areas and measurement of U.S. activity, especially economically. Even if this were true, it would reflect poorly on Trump’s character, but it has the added problem of being false, a big lie made up of many small ones. Personally, I don’t assume that all economic measurements directly reflect the leadership of whoever occupies the Oval Office, nor am I smart enough to figure out what causes what in the economy. But the idea that presidents get the credit or the blame for the economy during their tenure is a political fact of life. Trump, in his adorable, immodest mendacity, not only claims credit for everything good that happens in the economy, but tells people, literally and specifically, that they have to vote for him even if they hate him, because without his guidance, their 401(k) accounts “will go down the tubes.” That would be offensive even if it were true, but it is utterly false. The stock market has been on a 10-year run of steady gains that began in 2009, the year Barack Obama was inaugurated. But why would anyone care about that? It’s only an unarguable, stubborn fact. Still, speaking of facts, there are so many measurements and indicators of how the economy is doing, that those not committed to an honest investigation can find evidence for whatever they want to believe. Trump and his most committed followers want to believe that everything was terrible under Barack Obama and great under Trump. That’s baloney. Anyone who believes that believes something false. And a series of charts and graphs published Monday in the Washington Post and explained by Economics Correspondent Heather Long provides the data that tells the tale. The details are complicated. Click through to the link above and you’ll learn much. But the overview is pretty simply this: The U.S. economy had a major meltdown in the last year of the George W. Bush presidency. Again, I’m not smart enough to know how much of this was Bush’s “fault.” But he had been in office for six years when the trouble started. So, if it’s ever reasonable to hold a president accountable for the performance of the economy, the timeline is bad for Bush. GDP growth went negative. Job growth fell sharply and then went negative. Median household income shrank. The Dow Jones Industrial Average dropped by more than 5,000 points! U.S. manufacturing output plunged, as did average home values, as did average hourly wages, as did measures of consumer confidence and most other indicators of economic health. (Backup for that is contained in the Post piece I linked to above.) Barack Obama inherited that mess of falling numbers, which continued during his first year in office, 2009, as he put in place policies designed to turn it around. By 2010, Obama’s second year, pretty much all of the negative numbers had turned positive. By the time Obama was up for reelection in 2012, all of them were headed in the right direction, which is certainly among the reasons voters gave him a second term by a solid (not landslide) margin. Basically, all of those good numbers continued throughout the second Obama term. The U.S. GDP, probably the single best measure of how the economy is doing, grew by 2.9 percent in 2015, which was Obama’s seventh year in office and was the best GDP growth number since before the crash of the late Bush years. GDP growth slowed to 1.6 percent in 2016, which may have been among the indicators that supported Trump’s campaign-year argument that everything was going to hell and only he could fix it. During the first year of Trump, GDP growth grew to 2.4 percent, which is decent but not great and anyway, a reasonable person would acknowledge that — to the degree that economic performance is to the credit or blame of the president — the performance in the first year of a new president is a mixture of the old and new policies. In Trump’s second year, 2018, the GDP grew 2.9 percent, equaling Obama’s best year, and so far in 2019, the growth rate has fallen to 2.1 percent, a mediocre number and a decline for which Trump presumably accepts no responsibility and blames either Nancy Pelosi, Ilhan Omar or, if he can swing it, Barack Obama. I suppose it’s natural for a president to want to take credit for everything good that happens on his (or someday her) watch, but not the blame for anything bad. Trump is more blatant about this than most. If we judge by his bad but remarkably steady approval ratings (today, according to the average maintained by 538.com, it’s 41.9 approval/ 53.7 disapproval) the pretty-good economy is not winning him new supporters, nor is his constant exaggeration of his accomplishments costing him many old ones). I already offered it above, but the full Washington Post workup of these numbers, and commentary/explanation by economics correspondent Heather Long, are here. On a related matter, if you care about what used to be called fiscal conservatism, which is the belief that federal debt and deficit matter, here’s a New York Times analysis, based on Congressional Budget Office data, suggesting that the annual budget deficit (that’s the amount the government borrows every year reflecting that amount by which federal spending exceeds revenues) which fell steadily during the Obama years, from a peak of $1.4 trillion at the beginning of the Obama administration, to $585 billion in 2016 (Obama’s last year in office), will be back up to $960 billion this fiscal year, and back over $1 trillion in 2020. (Here’s the New York Times piece detailing those numbers.) Trump is currently floating various tax cuts for the rich and the poor that will presumably worsen those projections, if passed. As the Times piece reported: